Corona Gujarati Kakko: superb image

Corona Gujarati Kakko: superb image

CORONA Same Ladvano Gujarati Kakko 

Corona virus mate khub j agtymo guharati kako chhe. Je image mate khub j upyogi che. Super image chhe. Corona gujarati kakko mate ni very image chhe.

Gujarati Kakko has been declared to fight the Koro epidemic. Gujarati Kakko is one of them. Useful information is provided for one character. Which inspires you to fight Corona. Provides you with very important information. Anyone who has created this image is very useful. A very important cuckoo has been released for the corona virus.

This is a very important point for Corona. Which will give you the courage to fight Corona. Corona will be inspired. Very important against Corona.

K : Coronathi Na Daro 

Kh: Khush Raho

G : Game tya thuksho nahi 

Gh : Ghar ma j Raho

Ch: Chyavanprash no Niymit Upyog Karo

Chh : chhik vakhte Modha par Rumal Rakho

J :: Jaruriyad mand Lokone Madad Karo

Jh :: Jhankhna karo prabhuni

T : Traveling karavnu Tado

Th :: Thandi vastu khavanu Tado

D : Doctor no Aabhar mano

Dh : Dhankela face, Ghatade  case sutr ne anusaro

N:  Tanav mukt Raho

T : Tandurast Raho

Th : thodi Svayam Kadaji rakho

D : Darroj prarthna karo

Dh : Dhyan rakho

N: Niymonu Palan karo

P : pustakonu Vanchan karo

Fake News N Felavo

B :: Ba Bapujine madad karo

Bh: Bhagvanne shradhdha karo

M: Mask avashy pahero

Y  : Yog karo

R : Rog pratikarak shakti vadharo

L :: Lock DOwn nu palan karo

V : Vahivati tantr ne sahkar aapo

Sh:  Shakbhaji ne hamesh saf karo

S : Social Destancing nu palan karo

H : Hakaratmak Valan rakho

Corona Gujarati Kakko: superb image

CORONA Same Ladvano Gujarati Kakko 

Download super image

Related Posts

Corona Gujarati Kakko: superb image
4/ 5
Oleh